REALIZACE ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU SYSLA OBECNÉHO NA LOKALITĚ RANÁ MGSII – 47

 

 

Podpora sysla obecného v ránci záchranného programu – opatření č. 3.1.1. – zajištění managementu lokalit výskytu sysla na letišti Raná u Loun

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.
Mezi podporované aktivity patří realizace schválených záchranných programů a programů péče, aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro výzvou stanovené prioritní druhy včetně přípravy nezbytných odborných podkladů pro rozhodování o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy.

 

OODKAZ_SYSEL_poskytovatel.

Záchranný program sysla obecného

Na podzim roku 2014 se Aeroklub Raná o.s. přihlásil do záchranného programu vytvořeného pro záchranu sysla obecného, jako garat realizace tohoto projektu v lokalitě letiště u obce Raná.
Projekt je schválen Ministerstvem životního prostředí a je dozorován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Cílem projektu je udržení a rozvoj místní kolonie sysla obecného, chráněného a kriticky ohroženého druhu.
Díky managementu místní letištní plochy se ve zdejší lokalitě nachází sídliště sysla obecného a tudíž dílčím cílem programu je zamezení ztráty místního biotopu a udržení stávajícího režimu a managementu lokality.

 

Sysel obecný(Spermophilus citellus)

sysel obecný

Popis Sysla obecného na wikipedii

Záchranný program MŽP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management lokality

Jako zásadní, je pro management lokality, udržování výšky porostu ve stepním charakteru. Pro tyto účely jsme opravili, díky grantu z EHP fondů  Zetor 7211 a žací stroj s velkou šíří záběru.  To umožňuje rychlé posečení celé lokality a tím vyhovět vysokým nárokům na údržbu travního porostu. A také se nám podařilo upravit další plochu vhodnou k rozšíření populace Sysla obecného.

 

 

GMD 44 Kuhn

Zetor 7211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení průběhu realizace projektu „ Podpora sysla obecného v ránci záchranného programu –

opatření č. 3.1.1. – zajištění managementu lokalit výskytu sysla na letišti Raná u Loun“.

Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva

životního prostředí na záchranné programy pro zvláště chráněné druhy. Projekt se týkal populace sysla

obecného, která na našem letišti patří k jedněm z nejpočetnějších v celé republice.

Díky realizaci tohoto projektu, jeho finanční podpoře a aktivní spolupráci s odborníky z AOPK střediska

CHKO České středohoří se námi v roce 2015 podařilo stabilizovat početní stavy tohoto hlodavce na našem

letišti. Podle vyjádření pracovníků CHKO, kteří provádějí pravidelné sčítání zmíněné populace, je

dlouhodobá stabilizace početního stavu dobrým základem pro mohutnění stávající populace a zvýšení její

odolnosti vůči vnějším vlivům. V součastné době tato populace na našem letišti čítá přes několik stovek

jedinců. Díky finanční podpoře projektu jsme schopni v této naší mimo sportovní aktivitě pokračovat i v

dalších letech a tak přispět k záchraně tohoto dnes již ohroženého živočišného druhu.